BGIF

BGIF


BGIF > BGIF Senior Klub > Generalforsamling

GeneralforsamlingGeneralforsamling afholdes den 26 januar 2017     kl 12.30 i BGIF hallen

Dagsorden:

1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse
   (Regnskabsåret er lig kalenderåret)
4 Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse herunder kontingent
5 Valg til bestyrelsen. i lige år vælges formanden og to bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges næstformand og kasserer.
   (på valg Jens Erik West, Agnes Vestergaard og Erik Gundtoft) alle ønsker ikke genvalg. 
6 Valg af Revisor og Revisorsuppleant
7 Indkomne forslag
8 Eventuelt   
Referat af generalforsamling i BGIF seniorafdeling d.26/1 2017.

 

1)    Valg af dirigent: Teddy Schønberg valgt

2)    Formandens beretning: Få bestyrelsesmøder, da de tre afdelinger

kører hver for sig uden problemer. Kort omtale af de tre afdelinger.

3 bestyrelsesmedlemmer går af og formanden takkede for samarbejdet.

Der var søgt om tilskud hos Sydbank og kommunens seniorudvalg,

og der var blevet bevilget henholdsvis 5000 kr. og 8000 kr.

Til slut en tak til Agnes Vestergaard og Jørgen Ravn for tilrettelæg-

gelse af julearrangementet.

3)    Fremlæggelse af regnskab: Regnskabet viste et underskud på

5047,27 kr., hvilket til dels skyldtes, at kontingentet til BGIF for

2015 var på dette regnskab. Regnskabet blev godkendt.

4)    Fremlæggelse af budget: Budgettet balancerer med 23000 kr.

og blev vedtaget.

5)    Valg til bestyrelse:  3 nye personer skulle vælges.

Valgt blev:       Ejnar Askjær (Næstformand)

                         Birgit Rode (Kasserer)

                         Knud Eskelund

Endvidere består bestyrelsen af:

                         Jørgen Ravn (Formand)

                         Keld Schorling (Sekretær)

6)    Valg af bestyrelsessuppleant: Valgt blev Jens Houborg .

7)    Valg af revisor: Teddy Schønberg fortsætter.

8)    Valg af revisorsuppleant: Valgt blev Jens Erik Westh

9)    Indkomne forslag: Ny procedure skal vedtages som 2. punkt på

dagsordenen på næste års generalforsamling, så valgene kommer

i overensstemmelse med vedtægterne.

10)                  Eventuelt: Jørgen Ravn takkede de afgående bestyrelses-

medlemmer.

               

                                                            Med venlig hilsen

                                                            Keld Schorling

Sekretær  

 

Bramdrupdam Gymnastik & Idrætsforening