Badminton i Bramdrupdam Gymnastik & Idrætsforening

I vores senior afdeling har vi et Badminton Danmark Serie 1 og 3-4 hold i DGI’s holdturnering.

Afdelingen spænder fra 17-72 år, så alle med spillelyst eller ambitioner kan spille med.

Vi har en rigtig velfungerende ungdomsafdeling, hvor vi både vægter det sociale og det spillemæssige lige højt. Vi har altid så vidt muligt tilmeldt hold til DGI’s holdturnering, samt arrangeres der ture til stævner i løbet af sæsonen.

Vores motionsafdeling råder over baner mandag, onsdag og torsdag, så der er også her god mulighed for at spille i løbet af ugen.

Der bliver arrangeret klubmesterskaber, juleturnering, træningslejr, fester mm. og klubben fungerer rigtig godt socialt. Det er en af vore mærkesager, at alle spillere skal føle sig velkomne og godt tilpas i vores klub.

Ønsker du at blive en del af vores klub, eller har du spørgsmål vedr. baneleje eller hvilke hold der passer til dig, kan du kontakte de respektive kontaktpersoner her.

Sæsonen 2023/24 starter den 14. august 2023 – og slutter den 29. april 2024 for Senior, ungdom spiller frem til Onsdag d.26/6.

Vigtige datoer:

Indbydelse til generalforsamling i Bramdrupdam Badminton Klub

Fredag den 23. februar 2024 kl. 18.00 i
Forum Kolding, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning samt evt. udvalgsberetninger
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse (regnskabsåret er lig kalenderåret)
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
  5. Indkomne forslag

Indkommende forslag bedes sendes til jensskrae@hotmail.com senest den 16/2-2024

  1. Valg til bestyrelsen samt evt. udvalg (+ evt. suppleant)

Formand Jens Hviid Skræ er på valg – modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem Kenneth Petersen er på valg – modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem Rikke Bonde Holm er på valg – modtager genvalg.

  1. Valg af revisor (1 i lige år og 1 revisor samt 1 revisorsuppleant i ulige år)

Revisor Jan Kristensen – på valg

Revisor Jan Schønning ikke på valg.

Revisorsuppleant  – vacant.

  1. Eventuelt

Indkommende forslag

Indsendt af bestyrelsen

§4 stk. 2: “Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer samt 4 øvrige
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen med formanden i
lige år og kasserer i ulige år. Halvdelen af øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige
henholdsvis lige år. Alle valg gælder for 2 år.
Foreningen kan evt. oprette senior- og ungdomsudvalg, som konstituerer sig selv med
formand og andre udvalgsposter. Valgperioden er 2 år, hvoraf halvdelen vælges i lige
år anden halvdel i ulige år.
Ændres til
“Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 1 formand, 1 kasserer, 4 øvrige
bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen med formanden i
lige år og kasserer i ulige år. Halvdelen af øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige
henholdsvis lige år. Alle valg gælder for 2 år – undtaget suppleanten hvor valg kun gælder for 1 år. Alle i bestyrelsen er kontingentfrie.
Foreningen kan evt. oprette underudvalg, som konstituerer sig selv med
deltagelse af minimum 1 bestyrelsesmedlem og eksisterer for 1 sæson ad gangen. Valgperioden er 2 år, hvoraf halvdelen vælges i lige
år anden halvdel i ulige år.”

§5. stk. 4.3: “Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse (regnskabet er ligkalenderåret)”

ændres til

“Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse (regnskabsåret er lig
kalenderåret)”
Forslag.
Aftalen med RSL omkring gavekort på 1000 kr til hvert bestyreles medlem. Denne aftale er med RSL.dk der giver rabat på denne ordning.
Formålet er køb af badminton relateret tøj eller udstyr.