Generalforsamling 2023

BGIF Fodbold afholder ordinær generalforsamling

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab for det forgange år til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 5. Indkomne forslag
  a. Bestyrelsen fremsætter forslag om at etablere DBU Børneklub i BGIF med en potentiel ansættelse af en medarbejder (i samarbejde med andre klubber)
  b. Bestyrelsen fremsætter forslag om at benytte sorte dommere til alle 8-mands kampe i BGIF
  c. Bestyrelsen fremsætter forslag om at hæve kontigentsatsen for Herre Senior til niveau med U17
 6. Valg til bestyrelsen
  a. Ole Damborg er på valg og modtager genvalg
  b. Morten Løwe Nielsen og Jacob Clausen er på valg og genopstiller ikke
 7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Er der ønsker til punkter til dagsorden skal disse være formanden i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen på nielsenm2000@yahoo.com

Vi håber mange har lyst og mulighed til at deltage i årets generalforsamling.